Наша команда – це громадяни України

Наша команда – це громадяни України

Кожна людина несе персональну відповідальність за свої дії. Крім цього людина має нести моральну відповідальність за своїх близьких та спільноту. Почуття відповідальності має стати основою внутрішньої самоорганізації людини, особливо при прийнятті вагомих рішень, та при здійсненні суспільно важливих дій. Відповідальність має стати головним чинником у діяльності службових осіб, громадських, політичних, культурних та релігійних діячів. Відповідальність за свої дії має виховуватися у людини з дитинства і визначати оптимальні норми її поведінки в житті, насамперед – у складних життєвих ситуаціях.

Гуманізм і патріотизм – світоглядні основи ПП „УНБ”. Найвищою цінністю є інтереси людини, її права та свободи, можливість саморозвитку та самовдосконалення особистості. Водночас, спираючись на загальнолюдські цінності і світовий досвід, УНП вважає, що вони мають гармонійно поєднуватися з традиційними національними цінностями та історичною самобутністю українського народу. Ми підтримуємо патріотизм як невід’ємну складову світогляду людини.

Ми дотримуємося таких основоположних демократичних принципів, як пріоритет прав і свобод людини та громадянина, визнання народу джерелом влади, виборність представницьких органів влади всіх рівнів, гарантії прав меншості, політично-правова рівність. Свобода та права людини не можуть повноцінно реалізовуватися без свободи національного самовизначення й саморозвитку народу, без усебічного розвитку та захисту своєї самобутності. Права особи і права нації обопільні та взаємозалежні.

ПП „УНБ”  прагне побудови в Україні громадянського суспільства, визначальними рисами якого мають стати суверенітет народу щодо влади, забезпечення прав і свобод громадянина, верховенство права, рівність усіх перед законом, поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, свобода і відповідальність засобів масової інформації. ПП „УНБ”  хоче домогтися утвердження в Україні терпимості до відмінних переконань і поваги до життєвих цілей, позицій та совісті іншого. Терпимість є не самоціллю, а передумовою подолання розбіжностей у суспільстві, що сприяє мирному співіснуванню різних поколінь, культурних, релігійних, етнічних та соціальних груп.

Національна свобода найповніше реалізується у формі незалежної національної держави. Незалежна Українська держава у політичній концепції ПП „УНБ” є однією з найбільших цінностей, за яку віддали життя кращі представники українського народу. ПП „УНБ”  виступає за демократичну, соціальну, правову державу. Ми виходимо з того, що джерелом влади в Україні є український народ. Державна влада має забезпечувати основні права та створювати правову базу для вільного та безперешкодного розвитку людини у відкритому суспільстві. Конституція України має демократичний характер і її належне застосування є важливим фактором стабільності та сталого розвитку українського суспільства. Держава не може стояти над людиною, а має бути допоміжним інструментом у забезпеченні людиною своїх потреб. Держава наділяється повноваженнями, які не можуть бути реалізовані безпосередньо самими громадянами або через представницькі національні органи. Дії держави мають бути публічними та відкритими для усіх громадян. Влада в Україні має бути політично відповідальною перед громадянами.

Ми вважаємо, що демократія є безальтернативною необхідною умовою розвитку людини. Політичний устрій України має базуватися на нормах демократії, які повинні використовуватися при врегулюванні суспільних відносин на основі поваги до універсальної системи основних прав і свобод людини. Розвиток демократії у суспільстві має здійснюватися на основі постійного, гласного та доступного соціального діалогу з проблемних питань суспільства. Громадяни мають перед державою обов’язки та права. До них належить, зокрема, право бути вислуханим, право на сприяння та швидке розв’язання всіх їхніх питань, право на інформацію та захист. Дії та наміри органів державної влади, посадових осіб повинні бути гласними та відкритими для всього українського суспільства і спрямованими на захист інтересів українського народу. Дії спецслужб мають здійснюватися в рамках Конституції та чинного законодавства. Статус державного службовця має стати важливим чинником гарантій правової держави і політичної стабільності. Небезпеку для українського народу і самої держави становлять важкозрозумілі та непрозорі закони й підзаконні акти. Разом з тим, часті зміни нормативної бази не повинні підривати правову стабільність у державі.

Єдиним виміром законності має стати повага до закону. Дотримання закону має бути нормою поведінки людини. Закони мають діяти на основі загальної поваги до фундаментальних та невід’ємних прав і свобод людини, як це передбачено чинними для України міжнародними документами та Конституцією України. Законність не може бути вибірковою чи перебувати під тиском більшості. Законність вимагає поваги до меншості, реалізацію прав якої не може скасувати жодна більшість. Закони мають сприяти зростанню добробуту громадян і суспільному розвитку. Закони не можуть суперечити один одному. Правосуддя в Україні має ґрунтуватися, зокрема, на принципах презумпції невинності, справедливості судового процесу, змагальності сторін у судовому процесі, правового обґрунтування і правильності вироку, відповідальності суддів за заздалегідь неправомірні рішення, права на захист та оскарження вироку. У разі розгляду карних справ має діяти інститут присяжних, у розгляді господарських спорів – третейські суди.

ПП „УНБ”  є прибічницею прозорого і чіткого розподілу повноважень законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Законодавча влада має бути представницькою та дієвою, виконавча влада має бути ефективною, судова – незалежною. Законодавча й управлінська діяльність та правосуддя мають відповідати вимогам демократичних законів. Усі гілки влади в рамках своїх повноважень взаємодіють між собою.

Самоврядування є демократичним інститутом правової держави та невід’ємною складовою громадянського суспільства. ПП „УНБ”  виступає за розвиток місцевого самоврядування в Україні. ПП „УНБ”  виступає за децентралізацію державного управління як шлях запобігання конфліктам між органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

ПП „УНБ”  розглядає політичні партії як невід’ємний елемент демократії. Вони є основою політичної системи і виступають як політичні інститути, що на професійному рівні формують органи законодавчої, виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Їх завданням є створення політичної конкуренції, аналіз суспільних проблем, сприяння формуванню політичної волі та поповнення своїх рядів. Влада в Україні має бути політично відповідальною перед громадянами, тобто політичні сили, які здійснюють владні повноваження, повинні мати чітку ідентифікацію і заявляти про це публічно. Діяльність політичних партій мусить бути відкритою для суспільства та громадян, які бажають реалізувати свої здібності в політичній системі України. В Україні має бути однаково гарантовано діяльність політичних партій, зокрема тих, які перебувають в опозиції.

В Україні має існувати опозиція. Діяльність політичних сил, що перебувають в опозиції, має бути гарантованою. Діяльність політичної опозиції має відбуватися у правовому полі держави, не в якому разі не виступати проти цілісності держави та не створювати політичні чи інші передумови для розбрату між різними верствами населення країни, які відрізняються національними, расовими, релігійними чи іншими ознакам . Політична опозиція повинна здійснювати контроль за діями влади, для чого повинна мати відповідні посади у представницьких органах влади, а також безпосередній доступ до засобів масової інформації. Саме духовна основа буття українців давала їм можливість виживати на довгому історичному шляху до незалежності під постійною загрозою нищення його ідентичності, до якого постійно вдавалися великі світові імперії. Український народ володіє безцінною духовною скарбницею, яка за бережливого її використання вселятиме в людей гордість за свою історію та впевненість у майбутньому.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *